Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. SMLUVNÍ STRANY 

 • Návštěvník internetové stránky Praha-Hotel.eu, zákazník či obchodní partner jsou dále jen „Odběratel“. Rezervace smí být učiněna jen osobou starší 18 let.
 • Rezervační systém Praha-Hotel.eu  je provozován společností STYLE Travel Agency spol. s r.o., IČO 26434491, DIČ CZ26434491, se sídlem na adrese  Ke Zlatníkům 539, Dolní Břežany, 252 41, s provozovnou na adrese Záběhlická 28, Praha 10, 106 00,   dále jen „Provozovatel“. Kontakt: e-mail info@style-travel.cz, tel 274 782 490, fax 274 782 489. Bankovní spojení: 208095416/0300, ČSOB a.s., pobočka Vinohradská 167, Praha 10, 100 00
 • Subdodavateli – poskytovateli ubytování a doplňkových služeb jsou ubytovací zařízení – hotely, penziony. Déle jen Poskytovatel.

2. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

 • Následující Obchodní podmínky – dále jen OP -  upravují pravidla pro:  a) informace zobrazené na internetové stránce Praha-Hotel.eu, b) pro všechny rezervace učiněné přes tuto stránku a c) pro veškeré informace rozesílané formou newsletteru z webu Praha-Hotel.eu registrovaným Odběratelům. 
 • Výjimky z OP jsou možné jen s písemným souhlasem Poskytovatele.                                                           
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu OP. Odběratel, jehož rezervace by takovou změnou byla či mohla být ovlivněna, bude o změně neprodleně informován. V takovém případě je Odběratel také oprávněn bezplatně rezervaci zrušit. V případě, že Odběratel rezervaci písemně nezruší, předpokládá se, že s danými změnami souhlasí a že je akceptuje. 
 • Pokud se jakákoliv část OP ukáže jako neplatná (např. z důvodu legislativních změn) či neproveditelná (např. z důvodu zásahu vyšší moci), zbylé části zůstávají i tak platné. 
 • Odběratel je povinen se s OP obeznámit. Potvrzením rezervace Odběratelem se rozumí, že podmínky zná, porozuměl jim a souhlasí s nimi. 

3. PREZENTOVANÉ PRODUKTY A CENY 

 • Produkty a ceny prezentované na webu Praha-Hotel.eu a jeho dalších jazykových mutacích mohou být kdykoliv pozměněny či staženy z nabídky. Není garantováno, jak dlouho bude produkt v nabídce. Stejně tak i speciální nabídky prezentované formou newsletteru mají omezenou platnost. Veškeré nabídky jsou pro každý termín pobytu množstevně omezeny volnou kapacitou ubytovacího zařízení (tj. když jsou všechny pokoje rezervovány, nabídka končí). V případě vyčerpání volné kapacity dochází k nezamezitelné technické prodlevě od vyčerpání do stažení nabídky z webu.
 • Ceny na cizojazyčných verzích webu jsou uváděny v Eurech (EUR). Ceny na české verzi webu Praha-Hotel.eu tj. na doméně http://www.praha-hotel.eu jsou uváděny v Kč – tedy Korunách českých (CZK). Hodnoty cen v Kč jsou vypočteny dle aktuálního platného kurzu ČNB z původní hodnoty v EUR a zaokrouhleny na celé Kč. 
 • Při výpočtu celkové hodnoty rezervace však systém musí pracovat s původními hodnotami v EUR a následně znovu provést zaokrouhlený přepočet do CZK, čímž může dojít k drobné neshodě mezi cenami pokoje a celkovou cenou. Například 500,- Kč + 500,- Kč = 999,- Kč. Největší zaokrouhlením způsobený rozdíl byl 1,- Kč. Závazně platná je celková vypočtená cena v Kč. 

4. GARANCE REZERVOVANÝCH SLUŽEB A CEN, příp. ZMĚNY

 • Služby a ceny obsažené v rezervacích potvrzených Provozovatelem jsou garantovány. 
 • Výjimkou jsou nezbytné změny způsobené vnějšími vlivy jako změna právní normy, vyšší moc nebo změna jiných objektivních podmínek (např. technický stav znemožňující poskytování ubytovacích služeb, havárie, uzavření hotelu, exekuce, překnihování, technická chyba webové prezentace, apod.).
 • Odběratel, jehož rezervace (např. změna hotelu, či jiné služby) by takovou změnou byla či mohla být ovlivněna, bude o změně neprodleně informován a bude mu nabídnuto alternativní ubytování (služba). V takovém případě je Odběratel oprávněn bezplatně rezervaci zrušit. Zaplacená částka bude Odběrateli v plné výši a v nejbližším možném termínu vrácena zpět (při platbě CC na tutéž kreditní kartu, při platbě převodem na tentýž účet). V případě, že Odběratel změněnou rezervaci písemně nezruší, předpokládá se, že s danými změnami souhlasí a že je akceptuje. V tomto případě nejsou možné pozdější nároky na refundace z důvodu těchto změn. 

5. PRŮBĚH REZERVACE A PLATBY 

 • Obě strany garantují, že veškeré informace jimi poskytnuté v průběhu rezervačního procesu a platby jsou obsahově správné. 
 • Rezervace probíhá dle rezervačních instrukcí popsaných v odkazu Jak rezervovat. Rezervace učiněná jiným způsobem nemusí být Provozovatelem akceptována.                                                               
 • Odběratel závazně potvrzuje rezervaci v momentě potvrzení (kliknutím na tlačítko Potvrdit a zaplatit kartou nebo Potvrdit a zaplatit převodem) v průběhu rezervačního procesu. 
 • Odběratel je povinen zaplatit za potvrzené služby plnou potvrzenou cenu. Platba probíhá dle platebních instrukcí popsaných v odkazu Jak rezervovat. 
 • Časový limit pro platbu kartou je 2 hodiny od potvrzení rezervace ze strany Odběratele, pokud nebylo individuálně ujednáno jinak. V případě prodlení s platbou rezervace přechází do stavu Storno. Po obdržení a kontrole platby (avízo o platbě CC od banky) Provozovatel vystaví a zašle Odběrateli tzv. Voucher (na vyžádání i zálohovou fakturu) na všechny rezervované a zaplacené služby. 
 • Časový limit pro platbu převodem na účet je 72 hodin od potvrzení rezervace ze strany Odběratele, pokud nebylo individuálně ujednáno jinak. V případě prodlení s platbou rezervace přechází do stavu Storno. Po obdržení a kontrole platby, STYLE vystaví a zašle Odběrateli voucher (zálohovou fakturu již Odběratel obdržel v okamžiku, kdy klikl na tlačítko "potvrdit a zaplatit převodem") na všechny rezervované a zaplacené služby. 
 • V předem domluvených případech je možné platit hotově v recepci hotelu, tato služba je však (z důvodu zvýšených nákladů na zpracování) zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 200,- Kč / rezervace.
 • Rezervace Last minute s datem příjezdu do 3 dnů od data potvrzení nelze z časových důvodů platit převodem, ale pouze kreditní kartou. 
 • Speciální rezervační a platební podmínky pro skupiny jsou k dispozici na vyžádání. 

6. KONTROLA A ZMĚNA REZERVACE 

 • Odběratel je oprávněn si kdykoliv zkontrolovat stav své rezervace / svých rezervací prostřednictvím klientského centra Praha-Hotel.eu (Odběratel se musí přihlásit prostřednictvím svých unikátních přihlašovacích údajů, které si vytvořil během prvotní registrace). 
 • Odběratel je také oprávněn požadovat změnu rezervace, a to až do 72 hodin před dnem příjezdu, 14:00 hod. 
 • Změnou se rozumí například zkrácení / prodloužení termínu, snížení / zvýšení počtu osob či kombinace obojího. Ostatní změny jsou vykládány jako zrušení rezervace. 
 • Za uvedené změny v daném časovém limitu se neúčtuje žádný poplatek.
 • Změna rezervace probíhá podobně jako běžný rezervační proces.
 • Vzniklý přeplatek či nedoplatek musí být vyrovnán během 72 hodin od potvrzení změny.
 • Všechny přeplatky budou odeslány zpět na kartu, či účet Odběratele, z něhož bylo placeno. 
 • Opakovaná  změna termínu :  V případě opakované změny termínu a následném zrušení rezervace Odběratelem, bude účtován zpracovatelský poplatek ve výši 10% hodnoty původní rezervace. 

7. ZRUŠENÍ REZERVACE ODBĚRATELEM 

 • Odběratel je oprávněn kdykoliv zrušit svoji rezervaci přes internetovou stránku Praha-Hotel.eu (prostřednictvím klientského centra - odkaz Moje rezervace) nebo prostřednictvím e-mailu či faxu. 
 • V případě zrušení rezervace budou účtovány následující stornopoplatky: 
 • Do 24 hodin před dnem příjezdu, 14:00 hod. – bezplatně – žádné Stornopoplatky !!! (Vyjma článku 6, bod Opakovaná změna termínu) 
 • Od 24 hodin (včetně) před dnem příjezdu, 14:00 hod. – stornopoplatek ve výši 100% z celkové ceny rezervace. 
 • Speciální skupinové storno podmínky jsou k dispozici na vyžádání. 
 • Všechny přeplatky budou odeslány zpět na kartu, či účet Odběratele, z něhož bylo placeno. 

8. ZRUŠENÍ PROVOZOVATELEM

 • Provozovatel je oprávněn zrušit  rezervaci, a to pokud platba nebyla připsána na účet Provozovatele v daném časovém limitu - viz bod 5.těchto OP. 
 • Provozovatel je také oprávněn zrušit rezervaci v případě zásadní změny právních norem nebo v případě zásahu vyšší moci v takovém rozsahu, který by zásadně narušil poskytnutí služeb. 
 • V těchto případech nemá Odběratel nárok na odškodnění ani náhradu vedlejších nákladů (např. již zakoupená letenka/jízdenka do místa ubytování).

9. NO SHOW ČI JINÉ NEODEBRÁNÍ SLUŽEB 

 • Pokud Odběratel neodebere rezervované a pro něj připravené služby (např. v termínu rezervovaného pobytu se v hotelu neubytuje), nemá nárok na vrácení peněz ani na uhrazení vzniklých vedlejších nákladů. 

10. PASOVÉ A VÍZOVÉ PODMÍNKY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (PRO ZAHRANIČNÍ ODBĚRATELE) 

 • Každý (zahraniční) Odběratel je povinen se chovat v souladu s českými právními normami týkajícími se pasových a vízových podmínek stejně jako dalšími relevantními předpisy. Případné důsledky nedodržení těchto norem si nese Odběratel sám. Zdravotní pojištění či jiné pojištění  není součástí služeb poskytovaných STYLEM. 

11. STÍŽNOSTI A REKLAMACE 

 • Pokud Odběratel není spokojen s kvalitou služeb poskytovaných Provozovatelem či jeho Poskytovateli (např. hotelem), uplatní na místě a okamžitě reklamaci u Poskytovatele tak, aby bylo možné okamžité odstranění závady.
 • Pokud nebude možno závadu odstranit, Odběratel může žádat náhradu (např. výměnu závadného pokoje) či kompenzaci (jiné služby za ty, co nemohly být poskytnuty) na místě od Poskytovatele. O věci Odběratel se Poskytovatelem sepíše reklamační protokol a písemně (s přiloženým protokolem) vyrozumí Provozovatele. 
 • V případě nejasností (např. neshody se Poskytovatelem) může Odběratel konzultovat reklamaci služeb na lince Provozovatele +420 602 299 605.
 • Pokud reklamaci jednoznačně nebylo možno vyřešit na místě odstraněním závady, náhradou či kompenzací, dále může Odběratel uplatnit reklamaci u Provozovatele, a to písemně s přiloženým reklamačním protokolem, dle Zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
 • Závady ve službách způsobené obecně rozuměnou vyšší mocí nemohou být platným předmětem stížnosti a odškodnění. 

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 • Provozovatel nese odpovědnost za ochranu osobních údajů Odběratele v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Veškeré informace vzájemně předané mezi Odběratelem a Provozovatelem jsou považovány důvěrné, jsou uchovávány v elektronické databázi s přístupem omezeným dostatečnými ochrannými opatřeními a nebudou bez souhlasu Odběratele nebo výslovného nařízení k tomu oprávněné státní instituce poskytovány třetím osobám. Výjimkou je jméno Odběratele, které je předáváno ubytovacímu zařízení za účelem zajištění rezervace.
 • Případným soudním místem je hl. m. Praha, ČR. 
 • Tyto OP jsou platné od 10.01.2014.